องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
Updated 2021-Jan-12

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการปลูกข้าวเป็นรายได้หลักของครอบครัว

2.2  หน่วยงานธุรกิจใน  อบต.

- ธนาคาร  ไม่มี                      - โรงแรม   ไม่มี       - โรงงานอุตสาหกรรม   ไม่มี

- ปั๊มน้ำมันและแก๊ส  2  แห่ง                 -  โรงสี  10  แห่ง