องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
Updated 2021-Jan-12

ติดต่อ - สอบถาม

 

ชื่อ +
ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ +  044-100701/
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ +  -
ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ +  044-100701
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ +  นายปฏิพัทธ์   โคตรภูเขียว
ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ +  044-100701/084-6020254
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ + นางณัฎฐพัชร์    ศุภซื่อสงวน
ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ +  044-100701/062-4267749
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ + นางสาวศุภ์พัชรีพร    จันทนิจ
ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ +  044-100703/
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ +  นายนิรัญ    ประสานศักดิ์
ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ +  044-100713
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ +  
ตำแหน่ง +
โทรศัพท์ +  
อีเมล์ +  

 

ชื่อ +  นางเพ็ญจันทร์    วิเศษแสง
ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ +  044-100702
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ +
ตำแหน่ง

โทรศัพท์ +  
อีเมล์ +