องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
Updated 2021-Jan-12

ติดต่อ - สอบถาม

 

ชื่อ + นายชูศักดิ์  ชัยจำรัส
ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ +  044-100701
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ +  -
ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ +  044-100701
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ +  นายปฏิพัทธ์   โคตรภูเขียว
ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ +  044-100701
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ + นางณัฎฐพัชร์    ศุภซื่อสงวน
ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ +  044-120050
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ + นางสาวสมัย    จันทนิจ
ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ +  044-120052 #15
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ +  นายนิรัญ    ประสานศักดิ์
ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ +  044-120052 #16
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ +  นายประยุทธ  ศรีโยธา
ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ +  044-120050
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ +  นางเพ็ญจันทร์    วิเศษแสง
ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ +  044-120051
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ + นางณัฎฐพัชร์    ศุภซื่อสงวน
ตำแหน่ง + รักษาการ หัวหน้าส่วนสาธารณสุข
โทรศัพท์ +  044-120050
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th