องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   นางเพ็ญจันทร์  วิเศษแสง
 
  รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
  นางสาวปวริศา  แวงชัยภูมิ
 
  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข