องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
Updated 2021-Jan-12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   นางเพ็ญจันทร์  วิเศษแสง
 
  รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
  นางสาวปวริศา  แวงชัยภูมิ
 
  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข