องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
Updated 2021-Jan-12

กองการศึกษา

     
  นางณัฏฐพัชร์  ศุภซื่อสงวน
 
   รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
     
 นางนิภาพรรณ  เชิญชัยภูมิ
 นางน้ำค้าง  ชัยศัตรา
ครู
ครู
     
   นางสุมาลี    อัคเสริญ  
  ผู้ดูแลเด็ก
 
     
   นางสาวมินตรา  วิเศษแสง
 
   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา