องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
กองช่าง

     
   นายนิรัญ    ประสานศักดิ์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
 นายบันลือศักดิ์  สืบวงษา
  นางแคทลียา    แก้วเจริญฤทธิ์
นายช่างโยธา
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
นายอโนชา    รอญศึก 
  นายถาวร    คลังแก้ว
  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   ช่างเครื่องสูบน้ำ