องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
Updated 2021-Jan-12

กองคลัง

     
  นางสาวศุภ์พัชรีพร    จันทนิจ
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
 นายเฉลิมชัย   ต่อติด
 นางบุปผา    ต่อทรัพย์
 นางสาววีรญา  บุญหมั่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน