องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
สภา อบต.


นายสุจิน  เหล่าจันอัน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางเกษมศรี  ต่อติด
นางนิรัตน์  ชัยจำรัส
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวเบญจวรรณ ตอพล
นางนิรัตน์   ชัยจำรัส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นางเกษมศรี  ต่อติด
นายไพบูลย์  แคนชัยภูมิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
   


นายสุจิน เหล่าจันอัน
นายสืบศักดิ์ คงแสง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว
นางจิตรสมบูรณ์ หาญละคร
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

นางสาวพิชญา นาไพวัน
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9