องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
คณะผู้บริหารนายนพพล ชัยศัตรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
093-3933717


นายธนวัฒน์  อิงชัยภูมิ
นายพิสิทธิ์ ทิพย์รักษ์
รององค์การบริหารส่วนตำบล
รององค์การบริหารส่วนตำบล
044 - 100701
044 - 100701

นายเสรี  คลังทอง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
044-100701