องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


อบรมคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย...ดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ทั้ง 3 แห่ง เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของการผลิตน้ำประปา มีความสามารถในการควบคุมการผลิตน้ำประปา การดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา ตลอดจนการตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดให้สามารถใช้การได้.......

2022-06-15
2022-06-08
2022-05-17
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-09
2022-04-07
2022-03-16
2022-03-02
2022-02-23