องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565


......ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้ออกดำเนินการฉีดฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ชุมชนตำบลยางหวาย โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการ การฉีดพ่นหมอกควัน

ในระหว่างวันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2565 และเพื่อความสะอาดปลอดภัยของทุกครัวเรือน จึงขอให้ทุกครัวเรือนปฏิบัติดังนี้

1. จัดเก็บเสื้อผ้าให้มิดชิด

2. อาหารควรมีภาชนะปิดมิดชิด หรือ เก็บใส่ตู้กับข้าวให้มิดชิด

3. เด็ก คนชรา ผู้ป่วย ควรนำมาอยู่ข้างนอก หรือ ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

         หากประชาชนท่านใดมีความประสงค์ต้องการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบริเวณบ้านหรือใกล้เคียง สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย...ได้ทันที และองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย    

2023-10-16
2023-09-20
2023-09-07
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29
2023-06-29
2023-04-18
2023-04-03