องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นายนพพล ชัยศัตรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็น 1)การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2)การประเมินคววามเสี่ยงการทุจริตและประพพฤติมิชอบ 3)การนำนโยบาย No Gift Polocy ไปสู่การปฏิบัติ 4)การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5)กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 6)กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

2022-06-15
2022-06-08
2022-05-17
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-09
2022-04-07
2022-03-16
2022-03-02
2022-02-23