องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย...จัดการประชุมผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประจำเดือน มกราคม 2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เพื่อดำเนินการถ่ายทอดและมอบนโยบาย “No Gift Policy” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเป็นการมอบนโยบายเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน แสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน/ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 

2024-03-12
2024-01-26
2024-01-24
2023-10-16
2023-09-20
2023-09-07
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29