องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


พิธีลงนาม MOU โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. ที่ผ่านมา นายนพพล   ชัยศัตรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ร่วมดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “ระดับปฏิบัติการเชิงพื้นที่” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายกับวัดศาลาลอย บ้านยางหวาย และวัดม่วง บ้านยางหวาย โดยตกลงร่วมมือกันส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ สร้างความสามัคคีของชุมชนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมศาสนสถานซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ โดยการพัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธที่ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชน มีความเข้มแข็งสืบไป โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายกับวัดศาลาลอย และวัดม่วง ได้แสดงเจตจำนงและจะถือปฏิบัติด้วยการพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส เป็นแนวทางในการพัฒนา จึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

2024-03-12
2024-01-26
2024-01-24
2023-10-16
2023-09-20
2023-09-07
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29