องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมปันรักปันนำ้ใจห่วยใยผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


.๑  เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสตำบล
.๒  เพื่อให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เรื่อง “การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขอนามัย”
.๓  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข
2024-03-12
2024-01-26
2024-01-24
2023-10-16
2023-09-20
2023-09-07
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29