วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2565
จ้างออกแบบจ้างเหมาสำรวจออกแบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0024 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-64-0027 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค พร้อมเสาติดตั้ง ป้ายจอดรถสำหรับผู้พิการ ,ป้ายทางลาด จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำเส้นสัญลักษณ์จอดรถสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (พ.ศ.2566-2570 ) จำนวน 10 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่พร้อมจัดหาอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาลงดินลูกรังบริเวณทางรถขยะภายในบ่อขยะ จำนวน 48 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง